Regulamin bezpieczeństwa

REGULAMIN

bezpieczeństwa i porządku w budynkach
Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu

 

 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów   powszechnych zarządzam, co następuje:

§ 1

 Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (dalej: Sąd) dla zapewnienia bezpieczeństwa

 1. i porządku w budynkach sądowych przy ulicy dr Juliana Smolika 1  oraz Wydziałach Zamiejscowych w Muszynie przy ulicy Kity 18 i ulicy Kity 18A (dalej: budynek sądowy) korzysta z usług pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
 2. Pracownik ochrony monitoruje na bieżąco sytuację w budynku sądowym oraz na terenie do niego przyległym i podejmuje działania w celu realizacji postanowień Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu (dalej: Regulamin).
 3. Monitorowanie odbywa się m.in. za pośrednictwem systemu przeciwpożarowego, sygnalizacji napadu oraz aparatury rejestrującej.

 § 2

 Z budynku sądowego korzysta się w godzinach urzędowania Sądu.

 1. Poza godzinami urzędowania Sądu oraz w dni wolne od pracy w budynku sądowym przebywają wyłącznie sędziowie i pracownicy Sądu wykonujący czynności służbowe. Nadto w budynku sądowym przebywają uczestnicy trwających czynności sądowych, w szczególności strony, ich pełnomocnicy, funkcjonariusze Policji, świadkowie, publiczność trwających posiedzeń jawnych - do czasu zakończenia tych czynności.
 2. W innych przypadkach poza godzinami urzędowania Sądu oraz w dni wolne od pracy na terenie budynku sądowego przebywają wyłącznie osoby posiadające zgodę Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu.

 § 3

 Osoby wchodzące na teren budynku sądowego są zobowiązane poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub sprawdzeniu

 1. osoby przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
 2. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 3 pkt 1 Regulaminu zwolnieni są: sędziowie, pracownicy Sądu, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze oraz funkcjonariusze organów ścigania i innych organów państwa - po wcześniejszym okazaniu ważnej legitymacji służbowej lub identyfikatora.
 3. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu. Ze względów bezpieczeństwa Prezes Sądu lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wprowadzić system przepustek.
 4. W razie odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu, pracownik ochrony:
  1. dokonuje wylegitymowania osoby,
  2. wzywa osobę do podania przyczyny stawiennictwa w budynku sądowym, informując o potrzebie przekazania informacji do właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu,
  3. informuje o konieczności wezwania Policji celem przeprowadzenia kontroli osobistej dla ustalenia uprawnienia do przebywania w budynku sądowym.
 5. W razie dalszej odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu, pracownik ochrony informuje o zaistniałej sytuacji kierownika sekretariatu właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu oraz odmawia osobie wstępu do budynku sądowego do czasu przeprowadzenia kontroli osobistej przez Policję.

 § 4

 Za inne środki niebezpieczne, w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, uznaje się w szczególności miotacze gazu, paralizatory elektryczne, materiały żrące, materiały łatwopalne, pałki, kije, noże, szkło i opakowania szklane, narkotyki i alkohol.

 1. Pracownik ochrony wzywa osobę posiadającą broń, amunicję, materiały wybuchowe lub inne środki niebezpieczne do natychmiastowego opuszczenia budynku sądowego.
 2. W razie odmowy opuszczenia budynku, w sytuacji, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, pracownik ochrony stosuje, w granicach ustawy, środki przymusu bezpośredniego (art. 36 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku
  o ochronie osób i mienia) lub – w razie potrzeby – wzywa Policję celem dokonania zatrzymania (art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji).
 3. Broń palną w budynku sądowym posiadają jedynie funkcjonariusze Policji i innych organów państwa, wykonujący zadania służbowe, które wymagają jej posiadania.

 § 5

 Pracownik ochrony przyjmuje w depozyt przedmioty niebezpieczne wydawane dobrowolnie przez osobę deponującą lub odebrane w wyniku zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

 1. Pracownik ochrony przyjmuje nadto w depozyt na podstawie zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego przedmioty będące w posiadaniu uczestników postępowania sądowego.
 2. Przedmioty pozostawione w budynku sądowym bez nadzoru deponowane są
  w pomieszczeniu ochrony. Części garderoby pozostawione w budynku sądowym bez nadzoru pozostawiane są w szatni sądowej.

§ 6

 W przypadku podejrzenia, iż osoba wchodząca do budynku sądowego jak i osoba przebywająca na terenie budynku sądowego znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego, pracownik ochrony wzywa do dobrowolnego poddania się badaniu przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

 1. W razie odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, pracownik ochrony informuje, że udział w posiedzeniu sądowym w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego stanowi naruszenie powagi czynności sądowych i może skutkować wydaleniem z sali rozpraw, karą porządkową grzywny lub karą porządkową aresztu (art. 48 i następne ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 2. W razie dalszej odmowy poddania się badaniu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu, pracownik ochrony:
  1. dokonuje wylegitymowania osoby,
  2. wzywa osobę do podania przyczyny stawiennictwa w budynku sądowym, informując o potrzebie przekazania informacji do właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu,
  3. informuje o zaistniałej sytuacji kierownika sekretariatu właściwego Wydziału lub Prezesa Sądu.
 3. O dalszych czynnościach wobec osoby, u której badanie potwierdziło stan po użyciu alkoholu lub użyciu środka odurzającego, decyduje Przewodniczący składu orzekającego.
 4. Postanowienie § 6 pkt 4 Regulaminu stosuje się także do osoby, która odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu.
 5. Pracownik ochrony odmawia wstępu do budynku sądowego osobie, która nie została wezwana przez Sąd, a u której badanie potwierdziło stan po użyciu alkoholu lub środka odurzającego.
 6. Pracownik ochrony może odmówić wstępu do budynku sądowego osobie, która nie została wezwana przez Sąd, a odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa
  w § 6 pkt 1 Regulaminu, o ile uzna, że jej stan zakłóca porządek w budynku sądowym.

§ 7

 1. Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące
  do budynku sądowego - podlegają kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu.
 2. W przypadku gdy budynek nie został wyposażony w urządzenie, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu, kontrola bagażu winna zostać przeprowadzona wizualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków.
 3. Bagaż o dużych gabarytach lub mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu
  się innych osób po terenie budynku sądowego winien być przechowany
  w  wyznaczonym do tego miejscu.

 § 8

 Przedstawiciele mediów wchodzą do budynku sądowego w godzinach urzędowania Sądu po okazaniu legitymacji prasowej i poddaniu się kontroli określonej w § 3.

 1. Decyzja w sprawie zezwolenia na dokonywanie utrwalenia dźwięku lub obrazu
  i dźwięku z przebiegu posiedzenia należy do Sądu, który może określić warunki, od jakich uzależnia wydanie zgody.
 2. Poza godzinami urzędowania Sądu przedstawiciele mediów wchodzą do budynku sądowego za zgodą Dyrektora Sądu lub Przewodniczącego składu orzekającego.

§ 9

 Prezes Sądu wprowadza w uzasadnionych przypadkach ograniczenie w dostępności publiczności do posiedzenia sądowego poprzez karty wstępu. Zasady wydawania kart wstępu na konkretne posiedzenie sądowe określa każdorazowo odrębne zarządzenie Prezesa Sądu.

 1. Zgody w przedmiocie innego utrwalenia obrazu na terenie budynku sądowego udziela Dyrektor Sądu lub osoba przez niego upoważniona.

 § 10

Na wniosek Przewodniczącego składu orzekającego, Dyrektor Sądu wyznacza strefę szczególnie chronioną, do której dostęp mają jedynie sędziowie, pracownicy Sądu, pracownicy ochrony, funkcjonariusze organów ścigania i innych organów państwa oraz osoby uprawnione do wzięcia udziału w posiedzeniu sądowym.

 § 11

Przed wejściem na salę rozpraw każda osoba może zostać ponownie wezwana do poddania się kontroli, o której mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu, lub badaniu, o którym mowa w § 6 pkt 1 Regulaminu. Postanowienia § 3 pkt 2-5 oraz § 6 pkt 2-7 stosuje się odpowiednio.

§ 12

 1. W celu zorganizowania odpowiedniego ruchu osobowego i zapewnienia bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie  Sądu Rejonowego  
  w Nowym Sączu - zorganizowane grupy - w tym wycieczki szkolne - mogą wejść na teren budynków sądowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z Prezesem Sądu lub Przewodniczącym właściwego wydziału.
 2. Kierownik właściwego Sekretariatu informuje Koordynatora ochrony obiektu
  o terminie wizyty osób wymienionych w pkt 1.

 § 13

Okna znajdujące się na korytarzach budynku sądowego mogą być otwierane wyłącznie przez pracowników ochrony i osoby upoważnione przez Dyrektora Sądu.

 § 14

Zabrania się prowadzenia w budynku sądowym akcji agitacyjnych i demonstracyjnych.

§ 15

Zabrania się prowadzenia w budynku sądowym działalności handlowej i akwizycji.

 § 16

 Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie budynku sądowego winny zostać przez wykonawcę usługi zaopatrzone
w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację firmy i pracownika.

 § 17

 Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy, którego korzysta osoba niewidoma.

 § 18

 Na terenie budynku Sądu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

 § 19

 W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego, po powiadomieniu Dyrektora Sądu Rejonowego i służb ratowniczych, pracownik ochrony wykonuje czynności zmierzające do wyeliminowania zagrożenia zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji, realizuje zadania wynikające z Planów ewakuacji Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

 § 20

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 roku.

 
 

Nowy Sącz, dnia 15 listopada 2018 roku.

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-03
Publikacja w dniu:
2017-04-03
Opis zmiany:
b/d