Pełnomocnik

pełnomocnikiem w sprawie cywilnej  może być (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.) :

  • adwokat lub radca prawny
  • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony
  • osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia
  • współuczestnik sporu
  • rodzice
  • małżonek
  • rodzeństwo
  • zstępni strony
  • osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia
  • pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik