I Ns 988/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 12 stycznia 2018 roku.

 

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Poręba 

Protokolant: prot. sąd Paulina Polecka

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 12 stycznia 2018 r. w Nowym Sączu

sprawy z wniosku  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

przy uczestnictwie Bartłomieja Króla, Tomasza Króla, Wiesławy Król, Gabrieli Król, Kacpra Króla, Patryka Króla

o sporządzenie spisu inwentarza

postanawia

 

  1. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Zbigniewie Jerzym Królu zmarłym 14 maja 2015 roku, którego wykonanie zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Arturowi Kłonicy,
  2. o zarządzonym spisie inwentarza ogłosić na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. Sądu,
  3. stwierdzić, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane z własnym udziałem w sprawie.

Rejestr zmian dla: I Ns 988/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
2018-01-12
Opis zmiany:
b/d