I Ns 888/17

Sygn. akt I Ns 888/17

Postanowienie

  Dnia 26 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny

w składzie: SSR Maria Reśko

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Powiatu Nowosądeckiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia

 

  1. zezwolić wnioskodawcy Powiatowi Nowosądeckiemu – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.450 zł (dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Niskowa, gmina Chełmiec, oznaczoną jako działka ewid. 394/2 o pow. 0,0141 ha (powstała z pgr 304/2 objętej Lwh 163 Gm. kat. Szymanowice), która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Nowosądeckiego na mocy decyzji Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 maja 2015 roku, ostatecznej w dniu 31 marca 2016 roku – przy czym kwota ta może być wypłacona osobom legitymującym się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po Stefanii Kumor bądź notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, albo orzeczeniem sądu stwierdzającym tytuł własności;
  2. wezwać spadkobierców Stefanii Kumor bądź osoby, którym przysługuje tytuł własności do nieruchomości do odebrania depozytu  w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia
  3.  na podstawie art. 6933 § 3 k.p.c. ustanowić dla nieznanych uczestników – spadkobierców po Stefanii Kumor kuratora w osobie r.pr. Kazimierza Skocznia prowadzącego Kancelarię Prawniczą w Nowym Sączu przy ul. Wazów 8,
  4. Przyznać ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Nowym Sączu na rzecz r.pr. Kazimierza Skocznia kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora uczestników spadkobierców Stefanii Kumor,
  5. nakazać ściągnąć od wnioskodawcy Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu – Sądu Rejonowego w nowym Sączu kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) tytułem wydatków tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.  

                          

  Uzasadnienie

Wnioskodawca Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu złożył wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.450 zł tytułem odszkodowania należnego następcom prawnym Stefanii Kumor za przejęcie z mocy prawa pod realizację inwestycji „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28 – odcinek I od km 0+033,50 do km 3+865,00” nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 394/2 (powstałą z podziału działki nr 394 utworzonej z pgr 304/4 powstałej z pgr 304/2, obj. Lwh 163 gm. kat. Szymanowice). W dacie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w operacie ewidencji gruntów  dla działki nr 394 (przed podziałem) figurował wpis własności Jana Kumora, syna Stefanii i Józefa. Następnie działka nr 394 została podzielona i na własność Powiatu Nowosądeckiego przeszła część tej działki oznaczona nr 394/2.

Decyzją z dnia 30 sierpnia 2017 roku Starosta Nowosądecki ustalił, iż stan prawny tej nieruchomości jest nieuregulowany oraz ustalił odszkodowanie w wysokości 10.450 zł za przejęcie nieruchomości, jednocześnie zobowiązał Powiat Nowosądecki do wystąpienia z wnioskiem o złożenie tego świadczenia do depozytu sądowego na okres 10 lat.

 

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W myśl art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości należne właścicielom nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wpłaca się do depozytu sądowego.

Dłużnik może złożyć świadczenie do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem (art. 467 pkt 1 k.c. ). We wniosku należy określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot, przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie, dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony i wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić (art. 693 k.p.c.).

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione (art.  693k.p.c.).

Mając na uwadze okoliczności podnoszone we wniosku należało uznać, iż zachodzą podstawy do zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Wnioskodawca powołuje się na okoliczność ustaloną decyzją Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku (GB-III.683.39A.2016.BC), że nieruchomość nr 394/2 ma nieuregulowany stan prawny. Pojęcie to zgodnie z treścią cyt. ustawy obejmuje nie tylko sytuacje, gdy z uwagi na brak księgi wieczystej, gruntowej lub zbioru dokumentów nie jest możliwe ustalenie poprzedniego właściciela nieruchomości, ale również sytuacje, kiedy właściciele (użytkownicy wieczyści) nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), co ma miejsce w niniejszej sprawie.

Właścicielka nieruchomości na podstawie AWZ – Stefania Kumor zmarła w dniu 16 czerwca 1987 r. a figurujący w ewidencji gruntów dla działki nr 394 (przed podziałem) Jan Kumor według oświadczenia złożonego w postępowaniu administracyjnym zamierza wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie obecnej działki nr 394/2. W obecnej chwili stan prawny nieruchomości jest zatem nieuregulowany, nie posiada ona księgi wieczystej i nie jest wiadome, kto jest jej właścicielem.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 118a pkt 3 cyt. ustawy odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Wobec tego, że w sprawie został ustanowiony kurator dla nieznanych uczestników – spadkobierców po Stefanii Kumor w punkcie III sentencji postanowienia, na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 3 października 2016r. ( Dz.U. z 2016r., poz. 1715) Sąd przyznał ustanowionemu kuratorowi wynagrodzenie w wysokości 147,60zł z podatkiem VAT, które nakazał ściągnąć od wnioskodawcy.

Wobec tego na mocy  art. 467 k.c. oraz art. 133 i 118 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami orzeczono jak w sentencji.  

Rejestr zmian dla: I Ns 888/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d