I Ns 693/17

P O S T A N O W I E N I E

 

„Postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział I Cywilny w sprawie o I Ns 693/17 z wniosku Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy uczestnictwie nieznanych spadkobierców Adama Liber s. Stanisława i Ludwiki reprezentowanych przez kuratora zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.511,65 zł należnych tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2017 r. znak GN.683.5.2017.MG odszkodowania dla Adama Liber za przejęcie przez Powiat Nowosądecki udziału w nieruchomości stanowiącej działkę ew. 444/18 położoną w Podrzeczu (powstałej z podziału działki ew. 444/5 obj. księgą wieczystą NS1S/00030728/1), przejętej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą krajową nr 28 – odcinek II od km 3+865,00 do km 6+032,00”, z zastrzeżeniem, iż wypłata powyższej kwoty może nastąpić do rąk spadkobierców uprawnionego, którzy przedstawią postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,  

Sąd wzywa spadkobierców nieżyjącego Adama Liber, którzy wykażą odpowiednimi dokumentami następstwo prawne po zmarłym do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem jego likwidacji i tj. przejścia praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa”.

Rejestr zmian dla: I Ns 693/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Dorota Szkarłat
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-12
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d