Wydział II Karny

Kierownik Sekretariatu

 

Janina Deker

 

(18) 448 52 17

 

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Maria Rudzka-Węglowska

 

(18) 448 52 16

  • Pokój
  • ul. Strzelecka 1a

Właściwość rzeczowa :

Sąd Rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach karnych, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu. Ponadto, rozpoznaje środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie. Sąd Rejonowy, jest także właściwy w postępowaniach dotyczącym wykonania orzeczeń, wydanych przez tenże Sąd, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


Właściwość miejscowa:

miasto Nowy Sącz, gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie i Stary Sącz, ponadto sprawy dotyczące przestępstw z art. 45-49a ustawy prawo prasowe oraz popełnionych w prasie, a także przestępstw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, czyli miasta Nowy Sącz, powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Drukuj informację

Obrońcy i pełnomocnicy

Obrońcą oskarżonego może być tylko adwokat. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby wyznaczono mu obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.