Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Aktualności

Zarządzenie A-0000-11/12

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

W związku z opracowywaniem statystyk kwartalnych, półrocznych i rocznych ustalam, że każdy pierwszy i drugi dzień roboczy miesiąca następującego po upływie kwartału, półrocza i roku – są dniami wewnętrznymi, bez przyjmowania stron.

 

 

1. W miesiącu lipcu 2015 dniami wewnętrznymi są : 1 i 2 lipca 2015 r.

 

Sygn. akt I Co 833/15


Sygn. akt I Co 833/15POSTANOWIENIEDnia 22 czerwca 2015r.Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział I Cywilny składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Rafał Hevler

po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Jarosława Sobyry

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Wojciecha Mogilskiego

p o s t a n a w i a

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu w Wydziale I Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 343/14 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Janus o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię własności nieruchomości położonej w Mszalnicy, obręb nr 0004, woj. małopolskie stanowiącej się dz. ew. nr: 996 o pow. 0,59 ha (powstałej z pgr 1717 o pow. 0,4629 ha

Sygn. akt I Ns 1332/14

Sygn. akt I Ns 1332/14

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu wszczęto postępowanie z wniosku kuratora o sygn.

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Kierownik Sekretariatu   Krystyna Wójcik   Pokój 106 ul.  Pijarska 3 e-mail:  wydzialcywilny@nowysacz.sr.gov.pl   Przewodniczący Wydziału:   SSR Anna [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawa Prawna działalności Sądu Rejonowego: Konstytucja [...]

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku 730 – 1530   Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego, od poniedziałku  do piątku od 900 – 1500 w tym przerwa od [...]

Wydział V Gospodarczy

Kierownik Sekretariatu   Maria Listwan   18 53 17 325 Pokój 1-19 ul. Strzelecka 1a e-mail: wydzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl Sekretariat Spraw Upadłościowych i [...]

Opłaty

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)